روش تشخیص Algorithmic Penalty چگونه است

روش تشخیص Algorithmic Penalty چگونه است

روش تشخیص Algorithmic Penalty چگونه است

اگر بازدید گوگل سایت شما کاهش پیدا کرده است ولی از نتایج جستجوها حذف نشده اید ابتدا یک نفس عمیق بکشید زیرا خطر از بیخ گوشتان گذشته است!

پس از اینکه نفسی تازه کردید می توانیم بنشینیم و ببینیم چه دسته گلی به آب داده اید و در ادامه… Read More »