استفاده های فراوان MD۵ Checksum

استفاده های فراوان MD۵ Checksum

استفاده های فراوان MD۵ Checksum
این نکته را نباید فراموش کنیم که از اثر انگشت فایل استفاده زیادی می شود. در سال ۲۰۰۷ کار گروهی از محققان به روشی دست یافتند که با آن می توان دو فایل را با یک اثر انگشت ساخت. در مطلب زیر نمونه ای از استفاده این مورد آورده شده است. Read More »