سرور مجازی با رم 2GB و هارد NVMe

پلن‌های زیر برای کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان، آلمان، فنلاند ، هلند، فرانسه، کانادا، لهستان و استرالیا می‌باشد که تمامی پلن‌های زیربا ram 2GB می باشد.

Location

CPU
RAM
H.D.D
PORT
سیستم‌عامل
قیمت ماهانه
ایران
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
آمریکا
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
انگلستان
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
آلمان
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
فنلاند
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
لهستان
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
استرالیا
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
فرانسه
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
ترکیه
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
کانادا
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
سنگاپور
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان
هلند
2Core - 2000MHZ
2GB
40GB NVMe
1Gbps
میکروتیک/لینوکس/ویندوز
400,000 تومان

ایران

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 2000MHZ

رم : 2GB

هارد :  40GB NVMe

آمریکا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 2000MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

انگلستان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 2000MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

آلمان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 2000MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

فنلاند

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد :  40GB NVMe

لهستان

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

فرانسه

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

استرالیا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

ترکیه

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

کانادا

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

سنگاپور

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe

هلند

400,000
تومان/ماهانه

پردازنده : 2Core – 1700MHZ

رم : 2GB

هارد : 40GB NVMe