اسکرام چیست؟

اسکرام چیست؟ شاید برای شما هم پیش آمده که زمانی درگیر پروژه ای بزرگ باشید، اما با تبدیل کردن آن به بخش‌های کوچکتر و تقسیم وظایف، بتوانید به خوبی از عهده آن بربیایید. در پروژه‌های بزرگ نرم افزاری، وجود روش‌های منسجم مدیریتی و کنترل اوضاع توسط مدیران پروژه می‌تواند منجر به مزایای زیادی از جمله […]

Read More »